dinsdag 30 oktober 2018

Ben je wakker? Zie je de geestelijke strijd die gaande is?1 Petrus 5: 8-11
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan Zijn nieuw luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. 
(NBV)Geestelijke strijd
Het gevaar dat we de duivel onderschatten is momenteel groter dan dat we hem overschatten. Er is daadwerkelijk een rijk van duisternis dat het rijk van het licht probeert kapot te maken. Je herkent dat rijk aan angst, kwaadsprekerij, geweld en dreiging. (Denk in dit verband ook aan de Charlie Charlie hype onder jongeren, waardoor je in contact komt met de boze geestenwereld, wat kan leiden tot nachtmerries, dwanggedachten, negatieve en angstige gevoelens.)

Er is een geestelijke strijd gaande die zich uit in bijvoorbeeld in slaap sukkelen, lauw zijn, je laten verleiden om mee te doen met ‘de wereld’ en weg te lopen voor vreemdelingschap. Wees wakker! Deze wereld is niet ons thuis. We zijn nog volop onderweg en trekken door vijandig, bezet gebied, een bezeten wereld. Wie hier op aarde in geloof wil leven bevindt zich in een soort van strijd. Er speelt zich een gevecht af om mensenlevens tussen God en de tegenpartij. En in dat gevecht hoeven wij geen hulpeloze slachtoffers te zijn. We hoeven niet onderuit te gaan maar kunnen stand houden als we de wapens opnemen en hanteren die God ons aanreikt.


De leeuw BRULT om passief te maken 
Paulus zegt: pas op,  want de vijand, de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Waarom brult een leeuw? Een leeuw brult vlak voordat hij toespringt op zijn prooi. Hij brult om passief te maken; dat het dier zò schrikt dat het een moment stil gaat staan, zodat de leeuw op dat moment kan toehappen. Dat is de beeldspraak die hier gebruikt wordt.
Maar hij past zich ook aan zijn omgeving aan, zoals een kameleon.
In een tijd als die van ons wil hij graag laten geloven dat al dat gepraat over duivels maar onzin is. Het is voor hem alleen maar gemakkelijker om te vechten met mensen die hem toch niet zien. Hij zorgt er wel voor dat voor alles wat hij doet ook een gewone verklaring gegeven kan worden. Maar het maakt hem niet minder actief.
Het komt de duivel heel goed uit als christenen vergeten waar het eigenlijk om gaat.
Als ze niet verder kijken dan vandaag, helemaal opgaan in hun aardse leven.
Als ze wel geloven dat Jezus terug zal komen, maar Jezus van hen best nog even mag wachten. Want het leven op aarde is zo mooi.
De duivel probeert op de wonden te drukken die er in je leven zijn, de dingen waar jij pijn aan lijdt, waar je verdrietig om bent, wat zeer doet.


Je hoeft voor de boze niet in je schulp te kruipen maar je kunt hem in geloof weerstaan.
Jacobus 4:7
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Er zijn drie wapens die Petrus hier noemt in de geestelijke strijd tegen de duivel.
In de eerste plaats is dat ons geloof (vers 9).
Het tweede wat Petrus noemt is de bemoediging van andere gelovigen (vers 9)
Het derde wapen in de geestelijke strijd dat Petrus hier noemt is de hoop.

We hoeven niet aan te vallen. Daartoe zijn we ook nauwelijks in staat. Dat komt, omdat we de vijand onvoldoende kennen. Maar we kunnen wel weerstand bieden, wanneer we aangevallen worden. Letterlijk betekent dat ‘het terrein behouden’. Het terrein verdedigen dat Christus heeft veroverd.
Bied weerstand; het kan namelijk. Laat je er niet door overmeesteren, laat je niet passief maken. Bied weerstand door geloof! Zorg ervoor dat als je weerstand gaat bieden, dat je geloof versterkt wordt.
Wij zijn zwak en kwetsbaar, maar in geloof leggen we ons leven, ook ons geloofsleven in Gods handen. Dat is volledig op onze God de Vader vertrouwen.
Wie zich in geloof aan Jezus vastklampt, wordt nog wel aangevallen, maar niet verslagen door satan.

Laat je door Hem bewapenen. In Efeziërs 6 worden alle wapens genoemd.
Deze wapenrusting is geen uniform die je in een winkel kunt kopen. Het is het geloof dat God voor ons strijdt. De overtuiging dat Hij ons beschermt en bewaart. Het is vertrouwen op Zijn Woord. Paulus beschrijft waar de beschermende onderdelen wel uit bestaan.

Efeziërs 6:10-18
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draagt bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bidt voortdurend voor alle heiligen.
(NBV)


De waarheid als gordel
De gordel van de waarheid heeft alles te maken met Jezus Christus. Je omgorden met Jezus Christus is daarom je hele leven, je hele bestaan door Hem laten bepalen.
Trouw is in het Hebreeuws hetzelfde woord als het woord voor waarheid. 

Harnas van de gerechtigheid
God wil niet dat wij ons laten leiden door onze gevoelens in de strijd tegen de satan. Daarom reikt Hij ons het harnas van de gerechtigheid aan, een soort kogelvrij vest om deze gevaarlijke aanvallen van de satan te weerstaan. Bescherm je innerlijk daarmee, schrijft Paulus. Als de satan je wijst op jouw onzekerheid, twijfels, verdriet en zonden, mag jij wijzen op wat Christus voor jou deed.

Sandalen van vrede
Met het evangelie van de vrede als sandalen sta je in de strijd stevig op je benen. Alleen dat evangelie doet je vaststaan.
Die sandalen geeft God ons. Vergeet ze niet aan te trekken.

Schild van geloof
Iedere gelovige mag strijden als een soldaat. Hij verschuilt zich achter dat schild. In de strijd van het leven mag en kun je vertrouwen op God en Zijn Woord. Dat is ons schild.
Zonder dat schild loop je groot gevaar. De vijand schiet namelijk met vurige pijlen. Dat zijn de listen van de duivel.
Bij de één zaait hij twijfel. Een ander drijft hij tot wanhoop. De volgende raakt hij met hoogmoed. Op weer een ander schiet hij een pijl van oppervlakkigheid af. Weer een ander zal hij trachten te raken met onreinheid of verleiding.
In de strijd mag je je beroepen op Gods beloften.Zwaard van de woorden van God
Gods Geest werkt vooral door en met het Woord.
Dat Woord is als een zwaard.
Er staat in de Bijbel: ‘Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’ Wij moeten het zwaard opnemen.
  
Helm van de verlossing
Wat kan er veel in ons hoofd omgaan. Je kunt soms schrikken van je eigen gedachten: Hoe heb ik dat kunnen denken? Onze gedachten zijn ook een zwakke plek. Deze zwakke plek moet beschermd worden. De satan zal ons in de geestelijke strijd overal proberen te treffen.
De helm van de verlossing opzetten houdt in: ons denken laten bepalen en laten beschermen door Gods verlossingsdaden, door Zijn heil.
Je gedachten vullen met het feit dat God leeft, dat Hij regeert, dat Hij verlost, dat al het heil van Hem is!


Het wapen van gebed
De soldaten van Christus moeten waakzaam zijn en voortdurend in contact blijven met hun aanvoerder.
In feite is het zo dat al die wapens alleen goed gebruikt kunnen worden, als er sprake is van een directe verbinding met de Here in de hemel. Niet af en toe, maar voortdurend, bij elke gelegenheid.

Bidden in de Geest, schrijft Paulus. God legt ons als het ware bij het bidden de woorden in de mond. Ook bidden is geen puur menselijke zaak. Het is bidden in de Geest. Ook de verbinding met de commandopost heeft God Zelf tot stand gebracht. De strijd van het geloof voer je nooit alleen.
(Teksten; Arie van der Veer en Jaap Hansum,
Muziek; Sabrina Jong ~ Strijd)

4 opmerkingen:

Mijn God!

Elk jaar vieren christenen Pasen om de opstanding van Jezus te gedenken. Naast dat het een mooie en Christelijke traditie is, is het ...