dinsdag 30 oktober 2018

Ben je wakker? Zie je de geestelijke strijd die gaande is?1 Petrus 5: 8-11
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan Zijn nieuw luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. 
(NBV)Geestelijke strijd
Het gevaar dat we de duivel onderschatten is momenteel groter dan dat we hem overschatten. Er is daadwerkelijk een rijk van duisternis dat het rijk van het licht probeert kapot te maken. Je herkent dat rijk aan angst, kwaadsprekerij, geweld en dreiging. (Denk in dit verband ook aan de Charlie Charlie hype onder jongeren, waardoor je in contact komt met de boze geestenwereld, wat kan leiden tot nachtmerries, dwanggedachten, negatieve en angstige gevoelens.)

Er is een geestelijke strijd gaande die zich uit in bijvoorbeeld in slaap sukkelen, lauw zijn, je laten verleiden om mee te doen met ‘de wereld’ en weg te lopen voor vreemdelingschap. Wees wakker! Deze wereld is niet ons thuis. We zijn nog volop onderweg en trekken door vijandig, bezet gebied, een bezeten wereld. Wie hier op aarde in geloof wil leven bevindt zich in een soort van strijd. Er speelt zich een gevecht af om mensenlevens tussen God en de tegenpartij. En in dat gevecht hoeven wij geen hulpeloze slachtoffers te zijn. We hoeven niet onderuit te gaan maar kunnen stand houden als we de wapens opnemen en hanteren die God ons aanreikt.


De leeuw BRULT om passief te maken 
Paulus zegt: pas op,  want de vijand, de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Waarom brult een leeuw? Een leeuw brult vlak voordat hij toespringt op zijn prooi. Hij brult om passief te maken; dat het dier zò schrikt dat het een moment stil gaat staan, zodat de leeuw op dat moment kan toehappen. Dat is de beeldspraak die hier gebruikt wordt.
Maar hij past zich ook aan zijn omgeving aan, zoals een kameleon.
In een tijd als die van ons wil hij graag laten geloven dat al dat gepraat over duivels maar onzin is. Het is voor hem alleen maar gemakkelijker om te vechten met mensen die hem toch niet zien. Hij zorgt er wel voor dat voor alles wat hij doet ook een gewone verklaring gegeven kan worden. Maar het maakt hem niet minder actief.
Het komt de duivel heel goed uit als christenen vergeten waar het eigenlijk om gaat.
Als ze niet verder kijken dan vandaag, helemaal opgaan in hun aardse leven.
Als ze wel geloven dat Jezus terug zal komen, maar Jezus van hen best nog even mag wachten. Want het leven op aarde is zo mooi.
De duivel probeert op de wonden te drukken die er in je leven zijn, de dingen waar jij pijn aan lijdt, waar je verdrietig om bent, wat zeer doet.


Je hoeft voor de boze niet in je schulp te kruipen maar je kunt hem in geloof weerstaan.
Jacobus 4:7
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Er zijn drie wapens die Petrus hier noemt in de geestelijke strijd tegen de duivel.
In de eerste plaats is dat ons geloof (vers 9).
Het tweede wat Petrus noemt is de bemoediging van andere gelovigen (vers 9)
Het derde wapen in de geestelijke strijd dat Petrus hier noemt is de hoop.

We hoeven niet aan te vallen. Daartoe zijn we ook nauwelijks in staat. Dat komt, omdat we de vijand onvoldoende kennen. Maar we kunnen wel weerstand bieden, wanneer we aangevallen worden. Letterlijk betekent dat ‘het terrein behouden’. Het terrein verdedigen dat Christus heeft veroverd.
Bied weerstand; het kan namelijk. Laat je er niet door overmeesteren, laat je niet passief maken. Bied weerstand door geloof! Zorg ervoor dat als je weerstand gaat bieden, dat je geloof versterkt wordt.
Wij zijn zwak en kwetsbaar, maar in geloof leggen we ons leven, ook ons geloofsleven in Gods handen. Dat is volledig op onze God de Vader vertrouwen.
Wie zich in geloof aan Jezus vastklampt, wordt nog wel aangevallen, maar niet verslagen door satan.

Laat je door Hem bewapenen. In Efeziërs 6 worden alle wapens genoemd.
Deze wapenrusting is geen uniform die je in een winkel kunt kopen. Het is het geloof dat God voor ons strijdt. De overtuiging dat Hij ons beschermt en bewaart. Het is vertrouwen op Zijn Woord. Paulus beschrijft waar de beschermende onderdelen wel uit bestaan.

Efeziërs 6:10-18
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draagt bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bidt voortdurend voor alle heiligen.
(NBV)


De waarheid als gordel
De gordel van de waarheid heeft alles te maken met Jezus Christus. Je omgorden met Jezus Christus is daarom je hele leven, je hele bestaan door Hem laten bepalen.
Trouw is in het Hebreeuws hetzelfde woord als het woord voor waarheid. 

Harnas van de gerechtigheid
God wil niet dat wij ons laten leiden door onze gevoelens in de strijd tegen de satan. Daarom reikt Hij ons het harnas van de gerechtigheid aan, een soort kogelvrij vest om deze gevaarlijke aanvallen van de satan te weerstaan. Bescherm je innerlijk daarmee, schrijft Paulus. Als de satan je wijst op jouw onzekerheid, twijfels, verdriet en zonden, mag jij wijzen op wat Christus voor jou deed.

Sandalen van vrede
Met het evangelie van de vrede als sandalen sta je in de strijd stevig op je benen. Alleen dat evangelie doet je vaststaan.
Die sandalen geeft God ons. Vergeet ze niet aan te trekken.

Schild van geloof
Iedere gelovige mag strijden als een soldaat. Hij verschuilt zich achter dat schild. In de strijd van het leven mag en kun je vertrouwen op God en Zijn Woord. Dat is ons schild.
Zonder dat schild loop je groot gevaar. De vijand schiet namelijk met vurige pijlen. Dat zijn de listen van de duivel.
Bij de één zaait hij twijfel. Een ander drijft hij tot wanhoop. De volgende raakt hij met hoogmoed. Op weer een ander schiet hij een pijl van oppervlakkigheid af. Weer een ander zal hij trachten te raken met onreinheid of verleiding.
In de strijd mag je je beroepen op Gods beloften.Zwaard van de woorden van God
Gods Geest werkt vooral door en met het Woord.
Dat Woord is als een zwaard.
Er staat in de Bijbel: ‘Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’ Wij moeten het zwaard opnemen.
  
Helm van de verlossing
Wat kan er veel in ons hoofd omgaan. Je kunt soms schrikken van je eigen gedachten: Hoe heb ik dat kunnen denken? Onze gedachten zijn ook een zwakke plek. Deze zwakke plek moet beschermd worden. De satan zal ons in de geestelijke strijd overal proberen te treffen.
De helm van de verlossing opzetten houdt in: ons denken laten bepalen en laten beschermen door Gods verlossingsdaden, door Zijn heil.
Je gedachten vullen met het feit dat God leeft, dat Hij regeert, dat Hij verlost, dat al het heil van Hem is!


Het wapen van gebed
De soldaten van Christus moeten waakzaam zijn en voortdurend in contact blijven met hun aanvoerder.
In feite is het zo dat al die wapens alleen goed gebruikt kunnen worden, als er sprake is van een directe verbinding met de Here in de hemel. Niet af en toe, maar voortdurend, bij elke gelegenheid.

Bidden in de Geest, schrijft Paulus. God legt ons als het ware bij het bidden de woorden in de mond. Ook bidden is geen puur menselijke zaak. Het is bidden in de Geest. Ook de verbinding met de commandopost heeft God Zelf tot stand gebracht. De strijd van het geloof voer je nooit alleen.
(Teksten; Arie van der Veer en Jaap Hansum,
Muziek; Sabrina Jong ~ Strijd)

zondag 9 september 2018

Laat mij in de morgen Uw Liefde horenLuisteren naar Gods stem

Laat mij in de morgen Uw ​liefde​ horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.

Psalm 143:8

In de morgen
Ik heb jou geschapen met een ziel. Binnenin jou is een plek waar je naar Mij verlangt, jouw God die jou de weg wijst. Ik vraag je om nu naar die plek binnenin jou toe te gaan en om daar, in je ziel, te ervaren dat ik jou liefheb. Ik heb jou lief. Dat zeg Ik nu tegen je. Ik heb jou lief, deze morgen, deze hele dag, en alle dagen die komen. Stel je vertrouwen in Mij. Ik ben trouw. Ik laat je niet los. Mijn liefde voor jou vloeit over. Ga in vertrouwen op weg als mijn geliefde kind.

Gebed: Ik laat jou in de morgen mijn liefde ervaren.


Vanochtend kreeg ik dit bericht binnen in de mail en het raakte mij zeer.
Waarom zou je denken…
Het is voor mij soms echt onbegrijpelijk dat God mij zo kan liefhebben.
Er klinken dan stemmen in me dat ik niet goed genoeg ben, vaak gefaald heb, dat ik goede dingen moet doen…..ga zo maar door.
Misschien dat jij ook wel die worsteling hebt.Toen ik vanochtend de tv aandeed en het programma De Kapel van de EO erop had, had Andries Knevel het juist over dit onderwerp.

De onvoorwaardelijke liefde van God voor de mens, dat is waar Andries Knevel over spreekt. Hij is onder de indruk van het feit dat God ons mensen als eerste liefhad. Want, als de liefde ons eigen initiatief zou zijn geweest, hadden we God dan ooit kunnen liefhebben en aanbidden? 
1 Johannes 4 vers 9 en 10

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,  maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond  als verzoening voor onze zonden.

Om het programma te zien klik hierIk blijf vechten met de stemmen in mijn gedachten die zeggen dat ik niet genoeg ben

Elke leugen die me vertelt dat ik me nooit kan meten
Ben ik meer dan alleen de som van elke hoogte en laagte?
Herinner me nog maar eens wie ik ben, want ik moet het weten

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets voel
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, zegt U dat ik de Uwe ben
En ik geloof, oh ik geloof
wat U van mij zegt
geloof ik

Het enige dat nu telt is alles wat U van mij vindt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, zegt U dat ik de Uwe ben
En ik geloof, oh ik geloof
wat U van mij zegt
geloof ik

Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan Uw voeten neer
U hebt al het falen God, U hebt elke overwinning

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, zegt U dat ik de Uwe ben
En ik geloof, oh ik geloof
wat U van mij zegt
geloof ik

Oh ik geloof, ja ik geloof
wat U zegt van mij
geloof ik


Het verhaal van Lauren Daigle zelf achter het lied:

Dus toen ik 'You Say' schreef, herinner ik me dat ik me voor het eerst behoorlijk in de war voelde. Het was absoluut het eerste moment in alleen maar een artiest te zijn dat ik zo was Oké, waar gaat dit allemaal goed? En ik weet dat we allemaal geconfronteerd zijn met momenten in het leven waar we een kruispunt kunnen ervaren, waar we het verleden kunnen zien en ook de toekomst kunnen zien, en ons kunnen realiseren hoe we in het heden zouden moeten bestaan. En het was een van die momenten waarop ik kon zien waar dingen naartoe gingen en ik wist precies waar ik vandaan kwam, en ik had die werelden nodig om nog steeds te trouwen.

En zo bracht ik het identiteitsvraagstuk naar voren en probeerde ik erachter te komen hoe ik kon bestaan, toen ik het gevoel had dat zoveel dingen me in zoveel verschillende richtingen trokken. Ik denk dat we deze complexen vaak bouwen op basis van onzekerheid, gebaseerd op angst, gebaseerd op afwijzing, en leugens die we constant moeten overwinnen. En dus was dit liedje voor mij slechts een herinnering aan identiteit. Het was een herinnering dat ik weet dat ik zwak ben, dat Hij sterk is - dus hoe kan ik dat veranderen en dat in mijn dagelijkse leven brengen? Als ik me onvoldoende voel hoe het komt dat er altijd momenten zijn waarop ik me voel alsof God gewoon ingrijpt en mijn onvolkomenheden overtreft. Dit hele nummer was zo dat ik elke dag op het podium zou staan ​​en mezelf eraan zou herinneren - nee, dit is de waarheid, dit is de waarheid, dit is de waarheid. Laat je niet in verwarring begraven. Laat je niet begraven in eigenzinnigheid.

Dat is het verhaal achter 'You Say'.


Luisteren naar Gods stem; Tekst Jos Douma
Muziek; Lauren Daigle - You Say


vrijdag 7 september 2018

Heer ik kom tot UAls ik zo eens mijn stille tijd bij God zoek, dan vouw ik mijn handen en ben ik eerst stil.
Als van zelf volgen dan de volgende woorden in mij;

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U


soms blijf ik dan gewoon stil....en blijven deze woorden in mij komen.....

Ik heb soms geen woorden verder om me te kunnen uiten naar de Heer....maar ik zoek zo wel Zijn nabijheid.

De woorden zijn van een Opwekkingslied 488

Ik wilde het lied wel eens in het Engels luisteren, omdat de Nederlandse versie ervan afgeleid is.
De songtekst is dan toch net anders. Dat wil ik met je delen.
Heer, ik kom tot U
Laat mijn hart worden veranderd, vernieuwd
stromend van de genade
die ik in U vond
En Heer, ik ben te weten gekomen
de zwakheden die ik in mij zie
worden weggenomen
door de kracht van Uw LiefdeHoud mij vast
Laat Uw liefde mij omringen
breng me dichtbij
Trek mij naar Uw kant
En wanneer ik wacht
zal ik opstijgen als een adelaar
en ik zal met U zweven
Uw geest leidt mij voort
In de kracht van Uw liefdeHeer onthul mijn ogen
laat me U van aangezicht tot aangezicht zien
de kennis van Uw Liefde
zoals U in mij leeft
Heer, vernieuw mijn geest
Zodat Uw wil zich ontvouwt in mijn leven
In het leven van elke dag
Door de kracht van Uw liefde


muziek; Geoff Bullock


zondag 1 april 2018

Ik zie het kruis van mijn Verlosser


I see the cross of my Redeemer
The tree of death on which He died
To save the world, the King of heaven

Gave up His throne, laid down His life

I see the face of my deliverer
There on the hill of Calvary
His crown of thorns, His broken body
The sacrifice He made for me

Hallelujah, I give You glory
King of my heart, Lord of my soul
Hallelujah, You conquered for me
My sins and death, forevermore

I see the grave of the Messiah
The open tomb where He has laid
Behold the Son of man has risen
The King of kings, ancient of days

Hallelujah, I give You glory
King of my heart, Lord of my soul
Hallelujah, You conquered for me
My sins and death, forevermore

I see the day when war is over
When darkness ends and Light will reign
When pain and death have no more power
When love will rule in Jesus name

Hallelujah, I give You glory
King of my heart, Lord of my soul
Hallelujah, You conquered for me
My sins and death, forevermore

I see the cross, I see my Savior
My soul will sing His praise forever

zondag 4 februari 2018

Blijdschap van God


Toen ik een aantal jaren geleden in de rouwverwerking was van het moeten accepteren dat we kinderloos zouden blijven, kreeg ik op allerlei manieren steeds deze tekst onder ogen. Het is me bijgebleven en het helpt me wanneer ik  het eens wat moeilijker heb in het leven.


Filippenzen 4:4

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. (HSV) 

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd (NBG)

Maar dat is ook een moeilijke oproep: hoe kun je blij zijn als er lijden en gemis in je leven is, door bijvoorbeeld huwelijksproblemen, ongewilde kinderloosheid, ernstige
ziekte, eenzaamheid, depressiviteit, financiële problemen, onzekerheid, zorgen om het geloof van mensen van wie je houdt enzovoort? Is het dan niet ontmoedigend en
onbarmhartig om te zeggen: ‘Wees altijd verheugd’?Ja, deze boodschap is wreed als bedoeld zou zijn dat je je vreugde moet ontlenen aan je levensomstandigheden. Maar Paulus bedoelt iets anders. Hij roept ons op om onze vreugde te zoeken in de Heer. Niet onze levensomstandigheden moeten ons vreugdevol maken, maar het kennen van Jezus. Het gaat om de vreugde en de vrede van het hart die we te allen tijde kunnen ervaren, ook in de bitterste omstandigheden.

Daarin moeten we ons laten leiden door de heilige Geest. Laat je niet beheersen door moeilijke omstandigheden maar door de Geest die je hart opent voor Jezus, die het lijden kent, en voor zijn genade en vreugde.


Opwekking 733 Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen
wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige
Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen;
tienduizend redenen tot
dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht
vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven
zingen;
tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk Zijn heilige naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Verheerlijk Zijn heilige naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam.maandag 20 november 2017

Er is een hartelijke hemelse uitnodigingPsalm 55:23

Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.
(herziene staten vertaling)


Jouw last, jouw zorg, 

Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen.
En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. 
We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen zonder God daarbij te betrekken.
Maar er is een hartelijke hemelse uitnodiging: leg je last op de HEER! 
Je zult merken dat hij je steunt. 
Het verdriet zal niet meteen voorbij zijn, de pijn blijft, maar je merkt dat God het mee gaat dragen.
Want hij wil niet dat je ten val komt, dat je struikelt over je verdriet, maar dat je door je verdriet heen hem leert vertrouwen.


Gebed: 
HEER God, help me om mijn last op u te leggen. Steun mij. Wil mijn verdriet met me mee dragen zodat ik er niet onder bezwijk.
(tekst; Jos Douma)"Ergens in uw stille nacht"

Alles is rustig en alles is helder
Overal behalve in je hart vanavond
Ze zingen kerstliederen van vreugde en vrede
Maar je voelt je te ver weg en te ver buiten bereik

Ergens in je stille nacht
De hemel hoort het lied dat je gebroken hart heeft gehuild
Hoop is hier, til gewoon je hoofd op
Want liefde is je komen zoeken
Ergens in je stille nacht

Van de hoogte van de hemel tot de kribbe laag
Er is geen afstand die de Prins van de Vrede niet zal gaan
Van kribbe laag tot de heuvel van Calvarie
Wanneer je pijn diep gaat
Zijn liefde gaat nog dieper
Hij heeft altijd van je gehouden, kind
En dat zal Hij altijd doen

Ergens in je stille nacht
De hemel hoort het lied dat je gebroken hart heeft gehuild
Hoop is hier, til gewoon je hoofd op
Want liefde is je komen zoeken
Ergens in je stille nacht

Til je hoofd op
Hef je hart op
Emmanuel zal je ontmoeten waar je bent
Hij kent je pijn
Hij kent je naam
En jij bent de enige reden dat Hij kwam

Ergens in je stille nacht
De hemel hoort het lied dat je gebroken hart heeft gehuild
Hoop is hier, til gewoon je hoofd op
Want liefde is je komen zoeken
Ergens in je stille nacht

Liefde zal je vinden
Liefde zal je vinden
Liefde zal je vinden

(vertaling, Somewhere In Your Silent Night - Casting Crowns)(schilderij Jan Kooistra)maandag 13 november 2017

De Heilige Geest bidt voor onsRomeinen 8:26-27 (Herziene Staten Vertaling) 

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.


De “zwakheden” kunnen van velerlei aard zijn: het lijden onder de gebrokenheid van deze wereld of het lijden onder verdrukkingen ter wille van Christus. 
De zwakheden kunnen verzoeking (verleidingen) zijn (Hebreeën 4:15) of beproevingen (verdrukkingen) van bijvoorbeeld “een doren in het vlees” (2 Korintiërs 12:5). 
Het is zeker niet beperkt tot de zwakheden in het gebed! 
De Heilige Geest helpt de christen voortdurend in dergelijke verzoekingen en beproevingen. Hij neemt een deel van de last en lijden op Zichzelf.


Er zijn ongetwijfeld in je leven momenten geweest dat je in een plotselinge noodsituatie geen zinnige gedachte meer kon bedenken.
De angst, de nood, het verdriet, het onverwachte deden jou verlammen.
O, God, hoe moet dit? Wat moet ik doen? Hoe kan ik hier helpen?
Here, ik kan niet meer, ik kan het niet alleen!
Wat geweldig van God, want juist voor zulke omstandigheden heeft Hij al een uitweg voor jou bedacht.
Als wij niet meer weten hoe we precies moeten bidden, wat we moeten doen, komt Hij te hulp.


En zo is de Geest er in jouw en mijn zwakheid, zegt Paulus nu. Hij deelt in ons lijden. Gaat mee de diepte in. Staat naast je. Zonder veroordeling en afwijzing. Als jij niet meer bidden kunt, als jij niet meer weet wat je moet zeggen, als jij alleen maar kunt stamelen, dan is Gods Geest er.
Juist in zwakheden komt de Geest ons te hulp: hij is erbij om te troosten en te
steunen, hij is Gods liefdevolle en kracht gevende aanwezigheid midden in onze nood, hij zucht met ons mee.

De Geest komt in onze zwakheden te hulp, wat wij niet weten, weet Gods Geest in ons wel. En dan staat er in het tweede gedeelte van deze tekst dat de Geest voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Bid maar, stamel maar, zucht maar, ook als je geen woorden meer hebt. Want de Geest zucht met je mee. Hij brengt jouw en mijn onsamenhangende gestamel bij God in een taal die God als geen ander begrijpt.
Weet je wat dat betekent? Er is altijd een verbinding met God. Ook als jij en ik die niet meer kunnen leggen. Er geen woorden of geen energie voor hebben. Dan is die verbinding er nog. De heilige Geest legt die verbinding.
Hoe zou Hij je ooit kunnen loslaten – als nota bene zijn eigen Geest voor jou pleit.

Dat pleiten van de Geest is niet hetzelfde pleiten als dat Jezus voor ons doet bij de Vader, maar het is hier vooral dat de Geest dat doet wat ons niet lukt. De Geest neemt het eigenlijk in ons over. En dat doet Hij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij doet dit met Zijn woorden en niet met de onze. Het zijn wij niet meer die dit doen, maar Gods Geest doet dit.Vaak weten we niet wat te bidden.
Maar ook zuchten is bidden, bidden zonder woorden! Dit bidden is de weg waarlangs we mogen leren om ons lijden in verbinding te brengen met de weg van God.
Bidden betekent ook: hoop koesteren, omdat God wonderen kan doen, omdat de Geest ons als voorschot is gegeven van een nieuwe wereld waar geen lijden meer is,
omdat de kracht van genade juist in zwakheid ervaarbaar wordt.

Begin al je gebeden met een bede om de Geest om zijn leiding en inspiratie en in de Naam van Jezus.

Gedicht: Zo ik leer bidden

Zo ik leer bidden
in waarheid en geest
ontmoet ik
het hart van de Vader
en word ik
bedachtzaam
bedeesd
als ik tot Hem nader.

Zo ik leer bidden
in veranderd gemoed
begin ik
mijn God te bedanken
en vind ik
Zijn liefde
zo goed
dat ik in Hem veranker.

Zo ik leer bidden
in Zijn diep geheim
verdwijnt het
onrustig jagen
en hoef ik
in zoeken
en pijn
om Hem slechts te vragen.

(auteur onbekend)


Ben je wakker? Zie je de geestelijke strijd die gaande is?

1 Petrus 5: 8-11 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek na...