zondag 4 februari 2018

Blijdschap van God


Toen ik een aantal jaren geleden in de rouwverwerking was van het moeten accepteren dat we kinderloos zouden blijven, kreeg ik op allerlei manieren steeds deze tekst onder ogen. Het is me bijgebleven en het helpt me wanneer ik  het eens wat moeilijker heb in het leven.


Filippenzen 4:4

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. (HSV) 

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd (NBG)

Maar dat is ook een moeilijke oproep: hoe kun je blij zijn als er lijden en gemis in je leven is, door bijvoorbeeld huwelijksproblemen, ongewilde kinderloosheid, ernstige
ziekte, eenzaamheid, depressiviteit, financiële problemen, onzekerheid, zorgen om het geloof van mensen van wie je houdt enzovoort? Is het dan niet ontmoedigend en
onbarmhartig om te zeggen: ‘Wees altijd verheugd’?Ja, deze boodschap is wreed als bedoeld zou zijn dat je je vreugde moet ontlenen aan je levensomstandigheden. Maar Paulus bedoelt iets anders. Hij roept ons op om onze vreugde te zoeken in de Heer. Niet onze levensomstandigheden moeten ons vreugdevol maken, maar het kennen van Jezus. Het gaat om de vreugde en de vrede van het hart die we te allen tijde kunnen ervaren, ook in de bitterste omstandigheden.

Daarin moeten we ons laten leiden door de heilige Geest. Laat je niet beheersen door moeilijke omstandigheden maar door de Geest die je hart opent voor Jezus, die het lijden kent, en voor zijn genade en vreugde.


Opwekking 733 Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen
wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige
Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen;
tienduizend redenen tot
dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht
vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven
zingen;
tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk Zijn heilige naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Verheerlijk Zijn heilige naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam.maandag 20 november 2017

Er is een hartelijke hemelse uitnodigingPsalm 55:23

Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.
(herziene staten vertaling)


Jouw last, jouw zorg, 

Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen.
En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. 
We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen zonder God daarbij te betrekken.
Maar er is een hartelijke hemelse uitnodiging: leg je last op de HEER! 
Je zult merken dat hij je steunt. 
Het verdriet zal niet meteen voorbij zijn, de pijn blijft, maar je merkt dat God het mee gaat dragen.
Want hij wil niet dat je ten val komt, dat je struikelt over je verdriet, maar dat je door je verdriet heen hem leert vertrouwen.


Gebed: 
HEER God, help me om mijn last op u te leggen. Steun mij. Wil mijn verdriet met me mee dragen zodat ik er niet onder bezwijk.
(tekst; Jos Douma)"Ergens in uw stille nacht"

Alles is rustig en alles is helder
Overal behalve in je hart vanavond
Ze zingen kerstliederen van vreugde en vrede
Maar je voelt je te ver weg en te ver buiten bereik

Ergens in je stille nacht
De hemel hoort het lied dat je gebroken hart heeft gehuild
Hoop is hier, til gewoon je hoofd op
Want liefde is je komen zoeken
Ergens in je stille nacht

Van de hoogte van de hemel tot de kribbe laag
Er is geen afstand die de Prins van de Vrede niet zal gaan
Van kribbe laag tot de heuvel van Calvarie
Wanneer je pijn diep gaat
Zijn liefde gaat nog dieper
Hij heeft altijd van je gehouden, kind
En dat zal Hij altijd doen

Ergens in je stille nacht
De hemel hoort het lied dat je gebroken hart heeft gehuild
Hoop is hier, til gewoon je hoofd op
Want liefde is je komen zoeken
Ergens in je stille nacht

Til je hoofd op
Hef je hart op
Emmanuel zal je ontmoeten waar je bent
Hij kent je pijn
Hij kent je naam
En jij bent de enige reden dat Hij kwam

Ergens in je stille nacht
De hemel hoort het lied dat je gebroken hart heeft gehuild
Hoop is hier, til gewoon je hoofd op
Want liefde is je komen zoeken
Ergens in je stille nacht

Liefde zal je vinden
Liefde zal je vinden
Liefde zal je vinden

(vertaling, Somewhere In Your Silent Night - Casting Crowns)(schilderij Jan Kooistra)maandag 13 november 2017

De Heilige Geest bidt voor onsRomeinen 8:26-27 (Herziene Staten Vertaling) 

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.


De “zwakheden” kunnen van velerlei aard zijn: het lijden onder de gebrokenheid van deze wereld of het lijden onder verdrukkingen ter wille van Christus. 
De zwakheden kunnen verzoeking (verleidingen) zijn (Hebreeën 4:15) of beproevingen (verdrukkingen) van bijvoorbeeld “een doren in het vlees” (2 Korintiërs 12:5). 
Het is zeker niet beperkt tot de zwakheden in het gebed! 
De Heilige Geest helpt de christen voortdurend in dergelijke verzoekingen en beproevingen. Hij neemt een deel van de last en lijden op Zichzelf.


Er zijn ongetwijfeld in je leven momenten geweest dat je in een plotselinge noodsituatie geen zinnige gedachte meer kon bedenken.
De angst, de nood, het verdriet, het onverwachte deden jou verlammen.
O, God, hoe moet dit? Wat moet ik doen? Hoe kan ik hier helpen?
Here, ik kan niet meer, ik kan het niet alleen!
Wat geweldig van God, want juist voor zulke omstandigheden heeft Hij al een uitweg voor jou bedacht.
Als wij niet meer weten hoe we precies moeten bidden, wat we moeten doen, komt Hij te hulp.


En zo is de Geest er in jouw en mijn zwakheid, zegt Paulus nu. Hij deelt in ons lijden. Gaat mee de diepte in. Staat naast je. Zonder veroordeling en afwijzing. Als jij niet meer bidden kunt, als jij niet meer weet wat je moet zeggen, als jij alleen maar kunt stamelen, dan is Gods Geest er.
Juist in zwakheden komt de Geest ons te hulp: hij is erbij om te troosten en te
steunen, hij is Gods liefdevolle en kracht gevende aanwezigheid midden in onze nood, hij zucht met ons mee.

De Geest komt in onze zwakheden te hulp, wat wij niet weten, weet Gods Geest in ons wel. En dan staat er in het tweede gedeelte van deze tekst dat de Geest voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Bid maar, stamel maar, zucht maar, ook als je geen woorden meer hebt. Want de Geest zucht met je mee. Hij brengt jouw en mijn onsamenhangende gestamel bij God in een taal die God als geen ander begrijpt.
Weet je wat dat betekent? Er is altijd een verbinding met God. Ook als jij en ik die niet meer kunnen leggen. Er geen woorden of geen energie voor hebben. Dan is die verbinding er nog. De heilige Geest legt die verbinding.
Hoe zou Hij je ooit kunnen loslaten – als nota bene zijn eigen Geest voor jou pleit.

Dat pleiten van de Geest is niet hetzelfde pleiten als dat Jezus voor ons doet bij de Vader, maar het is hier vooral dat de Geest dat doet wat ons niet lukt. De Geest neemt het eigenlijk in ons over. En dat doet Hij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij doet dit met Zijn woorden en niet met de onze. Het zijn wij niet meer die dit doen, maar Gods Geest doet dit.Vaak weten we niet wat te bidden.
Maar ook zuchten is bidden, bidden zonder woorden! Dit bidden is de weg waarlangs we mogen leren om ons lijden in verbinding te brengen met de weg van God.
Bidden betekent ook: hoop koesteren, omdat God wonderen kan doen, omdat de Geest ons als voorschot is gegeven van een nieuwe wereld waar geen lijden meer is,
omdat de kracht van genade juist in zwakheid ervaarbaar wordt.

Begin al je gebeden met een bede om de Geest om zijn leiding en inspiratie en in de Naam van Jezus.

Gedicht: Zo ik leer bidden

Zo ik leer bidden
in waarheid en geest
ontmoet ik
het hart van de Vader
en word ik
bedachtzaam
bedeesd
als ik tot Hem nader.

Zo ik leer bidden
in veranderd gemoed
begin ik
mijn God te bedanken
en vind ik
Zijn liefde
zo goed
dat ik in Hem veranker.

Zo ik leer bidden
in Zijn diep geheim
verdwijnt het
onrustig jagen
en hoef ik
in zoeken
en pijn
om Hem slechts te vragen.

(auteur onbekend)


vrijdag 10 november 2017

Dan zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God

Dit is een lied dat de de afgelopen maanden steeds weer in me opkomt en wat ik heerlijk vind om uit volle borst te zingen. Mijn ziel zingt dan tot U o Heer mijn God.O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2x-
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

(Opwekking 407)


donderdag 6 april 2017

De Hemelse Glans2 Korintiërs 3; 7-11

De hemelse glans is eeuwig

7-9 De regels van de wet waren geschreven op twee stenen platen. Die regels lieten zien dat mensen straf verdienden. Zo bracht de wet uiteindelijk de dood. Toch kwam de wet op aarde met een schitterende glans. Want toen Mozes de wet meebracht, had zijn gezicht een hemelse glans. De Israëlieten konden er niet naar kijken! Maar dat was een glans die weer zou verdwijnen. Als de wet al zo’n glans met zich meebracht, dan doet de heilige Geest dat natuurlijk helemaal! Want de
heilige Geest is gekomen als teken dat wij gered zullen worden. En de hemelse glans die daarbij hoort, is veel en veel schitterender dan de glans van Mozes.
10-11 De hemelse glans die het volk van Israël zag, was heel bijzonder. Toch was die glans niets, vergeleken met de glans die wij nu zien. Want de glans die de wet meebracht, moest weer verdwijnen. Maar de hemelse glans die met Christus gekomen is, verdwijnt nooit.

Paulus maakt hier een vergelijking met Mozes. Mozes is 40 dagen en nachten in de heerlijke tegenwoordigheid van God. Hij was zo dicht bij de Heere, dat een glans van de heerlijkheid van God op zijn gezicht lag. Mozes moet zijn gezicht bedekken voor het volk.

En zo ziet Paulus ook een bedekking liggen over de harten van Israel. Nu, wij (christenen) mogen met onbedekt gezicht de Heere Jezus zien. Als in een spiegel aanschouwend. (de spiegel van het Evangelie).

2 Korintiërs 3-12-18

De hemelse glans wordt steeds sterker

12 Ik vertrouw erop dat de glans die met Christus gekomen is, nooit verdwijnt. Ik vertel er open en eerlijk over.
13 Ik doe niet zoals Mozes. Die deed een doek voor zijn gezicht. Hij wilde niet dat de Israëlieten zouden zien dat de glans op zijn gezicht weer verdween. Want dan zouden ze begrijpen dat de wet ook niet altijd zou blijven gelden.
14-15 De Israëlieten hebben de heilige boeken nooit goed kunnen begrijpen, en ze begrijpen die nog steeds niet goed. Dat lukt pas als ze in Christus gaan geloven. Ook nu nog begrijpen de Israëlieten het niet goed als er voorgelezen wordt uit de wet van Mozes. Het lijkt wel alsof er een doek over hun verstand ligt.
16-17 Maar telkens als er iemand gaat geloven in de Heer, wordt die doek weggehaald. Want wie gaat geloven in de Heer, ontvangt de heilige Geest. En de heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen.
18 Wij christenen zijn dus vrij. Wij hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de heilige Geest voor.2 Korintiërs 4; 6

In het begin heeft God gezegd: ‘Er moet licht schijnen in het donker.’ Diezelfde God heeft het licht ook in mij laten schijnen! Hij liet mij Jezus Christus zien. En ik zag dat het gezicht van Jezus straalde met een hemelse glans, de glans van God zelf. En God wil dat ik dat aan iedereen bekendmaak.


Paulus denkt hier terug aan de enorm ingrijpende en aangrijpende gebeurtenis bij Damascus. Daar omstraalde hem plotseling een licht, het licht van Gods heerlijkheid, het licht van Christus.
Het gaat dus in het Evangelie om de heerlijkheid van God, dat afstraalt van de Heere Jezus, en dan ook ons hart instraalt. Opdat we dat weer gaan doorgeven.

Maar hier denkt hij zeker niet alleen aan zichzelf, of alleen aan zijn naaste medewerkers. Heel ruim formuleert hij het: wij allen worden veranderd! Niemand kan zeggen: voor mij is het niet weggelegd. De weg van de verandering die hier gewezen wordt is voor iedereen begaanbaar. We komen in deze Bijbelwoorden in aanraking met een zeer ruimhartige belofte van onze God die zich houdt aan zijn woord. Het vraagt alleen geloof.Met onbedekt gezicht aanschouwen: hoe verdwijnt de bedekking die er in ons leven kan zijn? Hoe wordt de sluier weggenomen? 

Paulus is daar heel helder over: als we ons keren tot Christus! ‘Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen’ (3:16). Alleen als we ons radicaal en hartelijk naar Christus toe keren, alleen als we werkelijk Jezus in ons leven centraal willen stellen, zal de sluier weggenomen worden. Als we in zijn licht gaan staan, zullen we niet langer verblind zijn. We zullen de ontdekking van ons leven doen: in Christus, de stralende Heer, vinden we alles wat we nodig hebben om te leven en te veranderen.

Hoe gaat de verandering in zijn werk? 
Het is een radicale verandering: ons leven wordt tot in de wortel aangeraakt en omgezet. Maar dat betekent niet dat het in een ogenblik gebeurt. Eerder is er sprake van een levenslang proces. Meer en meer worden we veranderd. Letterlijk staat er: van luister tot luister. Dat is: van de ene mate van luister naar de andere mate van luister. Een geleidelijk verandering dus. Want God is een genadige God. En dat betekent dat hij ons die verandering gunt, maar ook dat hij ons de tijd gunt. Hij jaagt ons niet op, hij zoekt ons op en leert ons om onze ogen te richten op de glorie van zijn prachtige Zoon.
Bij veranderingsprocessen hebben we snel de neiging om het zelf te willen doen. 
We maken goede voornemens, we proberen stappen te zetten, we nemen ons voor om het vanaf morgen beter te doen. Maar meestal raken weteleurgesteld. Het veranderingsproces waar het hier over gaat is echt een geestelijk proces. De Geest is er de auteur van. 
We kunnen het namelijk niet in eigen kracht. In onszelf is geen vruchtbare bron voor werkelijke verandering. Maar de Geest van de Heer wil krachtig in ons werken als we hem daarvoor de ruimte geven en als we zijn aanwijzingen willen volgen. Dit is zijn aanwijzing: kijk, lang en liefdevol, naar de schoonheid van Jezus, en dan zal ik ervoor zorgen dat je begint te veranderen naar zijn beeld.

Bede;
Heer, ik wil uw luister zien met een onbedekt gezicht. 
Wilt u zelf belemmeringen wegnemen en mij ogen echt openen voor u.
Heer, geef me de moed om niet langer op eigen kracht en inzet te vertrouwen, maar op het werk van uw Geest.


Bijeltekst- Bijbel in gewone taal
Laatste gedeelte tekst, woorden van Jos Douma

Zie mijn andere Blogbericht; Onbedekt gezicht


woensdag 8 maart 2017

Onvoorwaardelijke LiefdeGod is Liefde

1Korinthe 13:4-7 
4       De liefde is geduldig,
          zij is vriendelijk,
          de liefde is niet jaloers,
          de liefde pronkt niet,
          zij doet niet gewichtig,
 5       zij handelt niet ongepast,
          zij  zoekt niet haar eigen belang,
          zij wordt niet verbitterd,
          zij denkt geen kwaad,
 6       zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
          maar  verheugt zich over de waarheid,
 7       zij bedekt alle dingen,
          zij gelooft alle dingen,
          zij hoopt alle dingen,
          zij verdraagt alle dingen.

1Johannes 4:19
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Het is de onvoorwaardelijke liefde.
En die is ons niet zo vertrouwd.
Bijna alle menselijke liefde is voorwaardelijk.
‘Ik hou van jou als jij tenminste aan mijn verwachtingen voldoet.’


Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  


Hoeveel liefde God voor ons heeft blijkt uit het feit dat Hij ons zijn kinderen noemt. Een vader houdt van zijn kind en wil niets liever dan met z’n kind optrekken. Hij verlangt naar jou en Hij heeft zolang je nu leeft altijd al naar je verlangd. Hij heeft je ook gezocht, zonder dat je daar misschien erg in hebt gehad. Wat we ook gedaan hebben. God zijn liefde voor ons is onvoorwaardelijk: onvoorwaardelijke liefde!
Ik raak niet in de war van jouw vragen
Je raakt Me toch niet kwijt terwijl je zoekt
Ik wacht geduldig tot je opkomt dagen
Dat je mij met heel je hart en ziel bezoekt
Denk niet dat ik je ooit op heb willen geven
Ook al wilde je misschien soms zelfs niet door
Ik wacht al sinds jij leven kreeg
en ver daarvoor

Refrein;
Dus toe neem de tijd
Zoek maar rustig
en kijk maar om je heen
Ooit zal je Me wel vinden,
want Ik laat je nooit alleen
Toe neem de tijd
en zoek het pad dat liefde heet
Vroeg of laat zal Ik je daar ontmoeten
Onvoorwaardelijk
daar kun je niet omheen

Begrijp me niet verkeerd
Ik wilde niet wachten
Het liefst zag Ik je gisteren al bij Mij
maar dwingen zal
jouw liefde slechts ontkrachten
Juist omdat Ik van je hou
laat Ik je vrij
Want Ik wist
dat je ooit bij Mij uit zal komen
Wanneer dat is
dat liet Ik echt aan jou
Ik wachtte altijd tot je thuis kwam
hier op jou

Refrein

Toe maar neem de tijd
maar denk dit
Ik kijk verlangend naar je uit
M’n liefde blijft geduldig
en Onvoorwaardelijk
ze wacht op jouw
besluit


Bijbeltekst, uit de Herziene Statenvertaling
Muziek, Martin Brand, Onvoorwaardelijk